ชื่อตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงบประมาณ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554ชื่อตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ - วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634353470249843750

ชื่อตำแหน่งงาน : ตำแหน่งอาจารย์

ชื่อตำแหน่งงาน : ตำแหน่งอาจารย์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634353529137656250

ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิจัย ศศย.สปท.

ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิจัย ศศย.สปท. จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634353671040625000

ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)

ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร) จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634353611793281250

ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชิการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชิการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634353623476406250

ชื่อตำแหน่งงาน : นายแพทย์ปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่งงาน : นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมการแพทย์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634353427697031250

ชื่อตำแหน่งงาน : อาจารย์

ชื่อตำแหน่งงาน : อาจารย์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634353753233437500